Borsa de treball - Escala de Gestió adscrita a l'Oficina de Projectes Europeus i Internacionals

Us adjuntem l'esborrany de la Resolució de xxx de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves per a la selecció, pel sistema abreujat, d’una borsa de treball de l’Escala de Gestió adscrita a l'Oficina de Projectes Europeus i Internacionals de la Universitat Jaume I
Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment la passaran al Rectorat per a la seva tramitació.

Esborrany de convocatòria 'Tècnic/a d'Innovació Tecnològica'

Resolució de xxxx d’octubre de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10437 Tècnic/a d'Innovació Tecnològica” de l’Escala Técnica Superior de Informática, sector administració especial.

Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment, es passarà al Rectorat per a la seua tramitació.

Mesa Negociadora 23 d'octubre de 2017

De part del president de la Mesa Negociadora, es convoca reunió per al pròxim dilluns 23 d'octubre a les 11:00 hores. Adjunts trobareu la convocatòria i els documents per al seu estudi, discussió, anàlisi i si escau, informe.

Projecte de modificació del Decret de Carrera Professional / Carrera Professional per al personal interí.

Carrera profesonal 04 ccoo
Dies arrere es va presentar en una reunió informativa l'ESBORRANY per a l'adaptació del Decret 186/2014 a l'execució de diverses sentències del TSJCV sobre el dret del personal interí a la carrera professional.
 

En ell, la Generalitat fa una interpretació literal de la sentència, manifestant en la reunió que no modificarà gens l'esborrany. Segons aquest esborrany s'estableix que solament tindran dret els interins de llarga durada, tenint la condició de personal funcionari interí de llarga durada qui haja ocupat, mitjançant el mateix nomenament, un mateix lloc durant un període mínim de cinc anys.
 
 
CCOO, manifesta el seu desacord amb aquesta interpretació tan restrictiva de la sentència, perquè considerem que generarà més greuges i ens veurem abocats a nombrosos contenciosos.

Esborrany de convocatòria 'Analista' de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI

Us adjuntem l'esborrany de la: Resolució de xxxx de setembre de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10.480 “Analista”, sector Administració Especial.

Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment, la passaran al Rectorat per a la seua tramitació.

Aplicació de la Normativa per a la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal

Al document adjunt trobareu la sol·licitud de les seccions sindicals de l'UJI posicionant-nos totalment en contra de la NO aplicació de la Normativa per defecte quan es produeix la necessitat de substitutir al funcionariat de carrera.  

Mesa Negociadora 21 de juny de 2017

PRESIDENT
A
MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA
 
 Convocatòria de reunió extraordinària
 Us convoquem per al dimecres, 21 de juny 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:
 
 1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes  3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017 ( s’adjunten com doc 1 i 2).
2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI (s’adjunta doc 3)
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 2017 (s’adjunta doc 4)
4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del PAS (s’adjunta doc 5)
5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball (definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I.” (S’adjunta doc 6)

Acord sobre complements retributius del PAS i del PDI

Els sindicats UGT, CCOO i CSIF i la Universitat han realitzat a 16 de febrer de 2017 l’acte de signatura pública de l’acord de la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I sobre els complements retributius de Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) introduïts per les lleis 13 i 14/2016 de la Generalitat Valenciana. La millora s’emmarca en els pressupostos de la Generalitat per a aquest any, que inclouen una línia de subvenció nominativa per a la millora de les condicions laborals del personal universitari.

 
En concret,  s’estableix el reconeixement de quinquennis i sexennis al professorat contractat doctor, i de quinquennis a professorat ajudant doctor, i també l’equiparació de la condició d’acreditats a catedràtics a la d’habilitats, pel que fa als complements autonòmics. Respecte al PAS es contempla el 50% dels conceptes retributius de l'aplicació de la carrera professional horitzontal que aplica la Generalitat Valenciana al seu personal, amb el compromís d’arribar a satisfer el 100% de la dita carrera dintre dels dos pròxims exercicis.
Els efectes econòmics d’aquest acord són d’1 de gener de 2017, i requereix l’autorització de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Contingut sindicat