Aplicació de la Normativa per a la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal

Al document adjunt trobareu la sol·licitud de les seccions sindicals de l'UJI posicionant-nos totalment en contra de la NO aplicació de la Normativa per defecte quan es produeix la necessitat de substitutir al funcionariat de carrera.  

Mesa Negociadora 21 de juny de 2017

PRESIDENT
A
MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA
 
 Convocatòria de reunió extraordinària
 Us convoquem per al dimecres, 21 de juny 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:
 
 1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes  3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017 ( s’adjunten com doc 1 i 2).
2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI (s’adjunta doc 3)
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 2017 (s’adjunta doc 4)
4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del PAS (s’adjunta doc 5)
5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball (definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I.” (S’adjunta doc 6)

Acord sobre complements retributius del PAS i del PDI

Els sindicats UGT, CCOO i CSIF i la Universitat han realitzat a 16 de febrer de 2017 l’acte de signatura pública de l’acord de la Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I sobre els complements retributius de Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) introduïts per les lleis 13 i 14/2016 de la Generalitat Valenciana. La millora s’emmarca en els pressupostos de la Generalitat per a aquest any, que inclouen una línia de subvenció nominativa per a la millora de les condicions laborals del personal universitari.

 
En concret,  s’estableix el reconeixement de quinquennis i sexennis al professorat contractat doctor, i de quinquennis a professorat ajudant doctor, i també l’equiparació de la condició d’acreditats a catedràtics a la d’habilitats, pel que fa als complements autonòmics. Respecte al PAS es contempla el 50% dels conceptes retributius de l'aplicació de la carrera professional horitzontal que aplica la Generalitat Valenciana al seu personal, amb el compromís d’arribar a satisfer el 100% de la dita carrera dintre dels dos pròxims exercicis.
Els efectes econòmics d’aquest acord són d’1 de gener de 2017, i requereix l’autorització de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Esborrany convocatòria ORI, per obra o servei.

Us adjuntem l'esborrany de convocatòria quen ens ha arribat des de Recursos Humans:  RESOLUCIÓ de XX de XX de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de l’escala tècnica superior vinculada a la Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I, amb contracte laboral temporal per obra o servei.

?Si, en el termini de 7 dies, no teniu cap suggeriment i/o aclariment, la passarem al Rectorat per a la seva tramitació.
Adjunt trobareu el document passat per Registre amb les al·legacions a aquesta convocatòria.

Reducció horària

 Adjunta trobareu la sol·licitud adreçada al rector, al vicerector de PAS i a la gerència per tal que faça efectiu l’Acord publicat al DOGV sobre la reducció horaria en dues hores i mitja del personal de l’UJI en els següents periodes:

 ·         Des de l’1 de juny fins el 30 de setembre, ambdós inclosos.
·         En les vacances escolars de Pasqua i Nadal.
Tambè trobareu adjunta la petició de Mesa Negociadora urgent per tal de donar resposta a aquest tema atesa la proximitat a l'1 de juny.

Petició al rector, al vicerector d'Economia i Pas i al gerent (Personal interí / Carrera Professional)

 Adjunta trobareu la sol·licitud que hem passat per Registre General d'entrada per tal de demanar l'enquadrament del PAS temporal que complisca els requisits d'antiguitat i que en el seu moment s’abone el complement de Carrera a l’esmentat personal.
Adjunta trobareu la resposta del rector amb data 29 de maig de 2017.

Mesa Negociadora extraordinària 19 de maig de 2017

 Podeu consultar la convocatòria que hem rebut en el document adjunt i l'ampliació de l'ordre del dia.

Mesa Negociadora 11 de maig de 2017

 A continuació trobareu la convocatòria i tots els documents que ens han enviat per a la propera Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dijous 11 de maig a les 13:00 hores.

La productivitat individual del vicesecretari de l'UJI

 Us adjuntem la carta adreçada al rector per tal de que se'ns aclarisca quins han sigut els objectius positivament complerts pel vicesecretari de l'UJI que justifiquen el cobrament de 2.000 euros en la passada nòmina d'abril com a productivitat individual.
Adunta trobareu la contestació que amb data 7 de juny de 2017 hem rebut del vicerector d'Economia i PAS.
 

### 1 DE MAIG ###

 

Contingut sindicat