CCOO PROPOSA UNA ESMENA ALS PRESSUPOSTOS DE LA GEN. VALENCIANA PER A POSSIBILITAR EL 100% DE LA CARRERA PROFESSIONAL

En l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 s’estableix, en la seua disposició addicional vint-i-sisena, un percentatge màxim del 66% de l’import de la carrera professional per al PAS de les Universitats públiques valencianes l’any 2018.

 

Des de CCOO considerem que aquest percentatge és insuficient i injust i, per tant, exigim l’aplicació en 2018 del 100% de la carrera professional.

 

Tenint en compte que altres conceptes retributius com són el pagament d’acreditacions ja s’abonen des de 2017 al cent per cent i que les Universitats tenen marge pressupostari per complementar els recursos procedents del de la Generalitat, considerem que és posible incrementar el percentatge d’abonament de la carrera professionaldel PAS i així eliminar els greuges entre les diferents administracions valencianes per aquest concepte.

 

CCOO exigeix que s’elimine aquest límit màxim del 66% i es permeta que les Universitats paguen el 100% amb fons propis perquè aquestes han manifestat repetidament que disposen de recursos suficients per fer-ho.

 

CCOO instarà en el procés de tramitació parlamentària, fins a la seva aprovació definitiva, a suprimir l’establiment d’aquest percentatge màxim, clarament injust per al PAS de les universitats públiques valencianes. En aquest sentit, CCOO ha presentat als grups parlamentaris una esmena a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per tal d’eliminar el límit del 66% per al pagament de la carrera professional del PAS en 2018, la qual esperem veure reflectida en el text final d’aquesta Llei que han d’aprovar durant les pròximes setmanes les Corts Valencianes.

Mesa Negociadora 24 de novembre de 2017

PRESIDENT

A

MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

 

 

Convocatòria de reunió de Mesa Negociadora

 

Us convoquem per al divendres, 24 de novembre 2017, a les 11:00 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

 

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior ( s’adjunta com doc 1).

2.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PAS 2016 (s’adjunta com doc 2).

3.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PDI 2016 (s’adjunta com doc 3).

4.- Anàlisi, discussió i informe  de barems específics dels departaments per a les convocatòries de professorat contractat (s’adjunta com doc 4).

5.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 2017 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic d’universitat de 2017 (s’adjunta com doc 5).

6.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta com doc 6).

7.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de canvi de dedicació docent de professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta com doc 7).

8.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta com doc 7).

9.- Torn obert de paraules.

 

 

 

 

Miguel Angel Moliner Tena

 

Castelló, 20 de novembre 2017

25N, Dia contra la la violència masclista.

CCOO PV fa una crida a participar en les mobilitzacions convocades al llarg del País Valencià per manifestar la repulsa a la violència que s’exerceix cap a les dones. El sindicat denuncia que les retallades en drets socials i despesa pública han significat un retrocés molt important en la lluita contra la violència masclista.

 

 

 

SOBREN MOTIUS per sortir i omplir els carrers el pròxim dia 25 de novembre, per manifestar el nostre compromís amb l’eradicació de la violència cap a les dones. Participa en les convocatòries:

– València. Manifestació, 19.00 hores. Parterre.

– Alacant. Concentració, 18.30 hores. Plaça de la Muntanyeta.

Castelló. Manifestació, 18.30 hores. Plaça Maria Agustina.

 – Elx. Concentració, 20.00 hores. Plaça de Baix.

Borsa de treball – Escala de Gestió adscrita a l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals

Us adjuntem l’esborrany de la Resolució de xxx de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves per a la selecció, pel sistema abreujat, d’una borsa de treball de l’Escala de Gestió adscrita a l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals de la Universitat Jaume I

Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment la passaran al Rectorat per a la seva tramitació.

Esborrany de convocatòria ‘Tècnic/a d’Innovació Tecnològica’

Resolució de xxxx d’octubre de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10437 Tècnic/a d’Innovació Tecnològica” de l’Escala Técnica Superior de Informática, sector administració especial.


Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment, es passarà al Rectorat per a la seua tramitació.

Projecte de modificació del Decret de Carrera Professional / Carrera Professional per al personal interí.

Carrera profesonal 04 ccoo

Dies arrere es va presentar en una reunió informativa l’ESBORRANY per a l’adaptació del Decret 186/2014 a l’execució de diverses sentències del TSJCV sobre el dret del personal interí a la carrera professional.

 

En ell, la Generalitat fa una interpretació literal de la sentència, manifestant en la reunió que no modificarà gens l’esborrany. Segons aquest esborrany s’estableix que solament tindran dret els interins de llarga durada, tenint la condició de personal funcionari interí de llarga durada qui haja ocupat, mitjançant el mateix nomenament, un mateix lloc durant un període mínim de cinc anys.

 

 

CCOO, manifesta el seu desacord amb aquesta interpretació tan restrictiva de la sentència, perquè considerem que generarà més greuges i ens veurem abocats a nombrosos contenciosos.

PROJECTE de Decret xx/2017, de xx de xx, del Consell, pel qual es modifica, en ejecució de diverses sentències del TSJCV, el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, que regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat i s’estableix el procediment d’adaptació al nou sistema de carrera professional. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Única. Reconocimiento de la retribución del complemento de carrera administrativa al personal interino de larga duración

 

 

 

Esborrany de convocatòria ‘Analista’ de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament TI

Us adjuntem l’esborrany de la: Resolució de xxxx de setembre de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10.480 “Analista”, sector Administració Especial.


Si en el termini de 7 dies no teniu cap suggeriment i/o aclariment, la passaran al Rectorat per a la seua tramitació.